Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU AMSSYSTEM.PL

Administrator danych


§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMS System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy ul. Aleja Wilanowska 7A/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278304, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. 22 113 10 00 bądź adresem e-mail: biuro@amssystem.pl
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amssystem.pl
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez AMS System Sp. z o.o.
 5. Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
  a) udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. AMS System Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.